Ł A D U J Ę

Regulamin Portalu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Chemiczne Zakamarki Karolina Florczyk z siedzibą przy ulicy Łazowskiej 3B, 42-522 Dąbrowa Górnicza, za pośrednictwem portalu i sklepu internetowego chemicznezakamarki.pl (zwanego dalej zbiorczo: „Portalem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Chemiczne Zakamarki Karolina Florczyk usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§1. Definicje

            1.       Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

            2.       Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Zamówione Treści cyfrowe są dostarczane Klientowi na zasadach opisanych w §6 ust. 2 Regulaminu.

            3.       Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

            4.       Hasło - oznacza ciąg znaków alfanumerycznych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji na Portalu, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Portalu.

            5.       Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

            6.       Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

            7.       Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

            8.       Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

            9.       Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Portalu.

            10.   Sprzedawca - oznacza Chemiczne Zakamarki Karolina Florczyk z siedzibą przy ulicy Łazowskiej 3B, 42-522 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292492124, REGON: 382001325, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

            11.   Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Portalu. Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy. W przypadku Towarów używanych lub pochodzących z ekspozycji Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.

            12.   Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

            13.   Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

            14.   Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


§2. Postanowienia ogólne i korzystanie z Portalu

            1.       Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, a także do formularzy zamieszczanych na Portalu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej samego Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego logotypów oraz jego domeny internetowej należą do Chemiczne Zakamarki Karolina Florczyk.

            2.       Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

            3.       Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania przez Klientów z Portalu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „Cookies” ma na celu poprawne działanie Portalu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „Cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „Cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Portalu.

            4.       W celu złożenia zamówienia na Portalu za pośrednictwem strony Sklepu internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu oraz Konta Klienta, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

            5.       W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Portalu.

            6.       Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Portalu, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

            7.       Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie swojego Hasła do Konta Klienta.

            8.       Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.


§3. Rejestracja

            1.       W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

            2.       Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia na Portalu.

            3.       W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Portalu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

            4.       W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

            5.       Założenie konta na Portalu Sprzedawcy jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową Klienta informacji marketingowych związanych bezpośrednio z działalnością Sprzedawcy.

            6.       Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

            7.       Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę wraz z linkiem aktywującym konto. Z chwilą otworzenia linku aktywującego zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§4. Zamówienia

            1.       Informacje zawarte na Portalu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

            2.       Klient może składać zamówienia na Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

            3.       Klient składający zamówienie za pośrednictwem Portalu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany lub Towar, którym jest zainteresowany i Usługę albo Treść cyfrową, którą jest zainteresowany i dodaje do Koszyka, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" lub w przypadku wyboru jednego produktu / usługi, polecenia „KUP I ZAPŁAĆ”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności a w odniesieniu do Towaru fizycznego - także sposobu Dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Portalu przycisk „KUP I ZAPŁAĆ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę lub Towar, Dostawę i Usługę (wraz ze sposobem realizacji), albo o łącznej cenie za Treść cyfrową, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową. Ponadto, w przypadku gdy przedmiotem Umowy są Treści cyfrowe, Klient każdorazowo przed złożeniem zamówienia, informowany jest za pośrednictwem Portalu (w karcie Towaru) o czasie trwania Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i jej dokładnym zakresie, ich funkcjonalności, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć.

            4.       W wypadku, gdy przedmiotem Umowy są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

            5.       Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

            6.       Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

            7.       Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.


§5. Płatności

            1.       Ceny na Portalu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

            2.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

            3.       Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy:
a) jeżeli wybrał formę przedpłaty w postaci przelewu bankowego - w terminie 3 Dni roboczych;
b) jeżeli wybrał formę przedpłaty w postaci karty płatniczej lub przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system płatności PayU - w terminie 24 godzin.

            4.       W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w powyższych terminach, Sprzedawca odstąpi od Umowy bez informowania o tym Klienta.


§6. Dostawa

            1.       Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

            2.        Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar oraz Treść Cyfrową, będące przedmiotem Umowy, bez wad.

            3.       Sprzedawca zamieszcza na Portalu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

            4.       Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

            5.       Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Portalu liczony jest w Dniach roboczych

            6.       W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

            7.       W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

            8.       Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

            9.       Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, przesyła Klientowi fakturę w wersji papierowej. Faktura jest także przesyłana automatycznie przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas Rejestracji na Portalu. Faktura obejmuje dostarczane Towary/Treści cyfrowe/świadczone Usługi. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej - poprzez zamieszczenie w wiadomości elektronicznej linku do faktury w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

            10.   W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki fizycznej z Paczkomatu Dostawcy, Dostawca podejmie próbę kontaktu, po czym Klient będzie zobowiązany do odebrania Towaru. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


§7. Rękojmia

            1.       Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

            2.       Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy. W przypadku Towarów używanych lub pochodzących z ekspozycji Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.

            3.       Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

            4.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

            5.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch tygodni od wydania Towaru Klientowi. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. W przypadku Towaru, który był oznaczony przez Sprzedawcę jako używany, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch tygodni od wydania Towaru Klientowi.

            6.       Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klient ma również możliwość skorzystania z elektronicznego formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na Portalu pod adresem: https://chemicznezakamarki.pl/support
Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.

            7.       Sprzedawca w ciągu 7 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

            8.       Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie - przykładowo Klient ma możliwość skorzystania z elektronicznego formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na Portalu (skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe). Reklamacja może być też zgłoszona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@chemicznezakamarki.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

            9.       Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@chemicznezakamarki.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


§8. Gwarancja

            1.       Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

            2.       W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej producenta towaru bądź dystrybutora.


§9. Odstąpienie od Umowy

            1.       Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

            2.       Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;
b) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.

            3.       Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

            4.       Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy.

            5.       W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

            6.       Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

            7.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

            8.       W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

            9.       Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

            10.   Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

            11.   W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

            12.   Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

            13.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

            14.   Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

            15.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

            16.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§10. Usługi nieodpłatne

            1.       Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie Konta Klienta;
d) Wysyłanie powiadomień e-mail o statusach realizacji świadczonych Usług;
e) Zamieszczanie opinii.

            2.       Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

            3.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

            4.       Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Portalu wiadomości do Sprzedawcy.

            5.       Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

            6.       Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Portalu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

            7.       Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej lub w obrębie panelu Konta Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali rejestracji.

            8.       Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

            9.       Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem stosownej wiadomości wysłanej poprzez Formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://chemicznezakamarki.pl/support

            10.   Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Portalu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

            11.   Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

            12.   Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Portalu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów i Usług.

            13.   Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Portalu.

            14.   Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Portalu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§11. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

            1.       Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

            2.       Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

            3.       Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

            4.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

            5.       Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

            6.       W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

            7.       Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Portalu.


§12. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

            1.       W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Portalu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

            2.       Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Portalu, treści będących przyczyną naruszenia.


§13. Ochrona danych osobowych

            1.       Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.


§14. Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

            1.       Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

            2.       Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

            3.       Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§15. Postanowienia końcowe

            1.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

            2.       Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu.

            3.       W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

     4.     Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

            5.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Portalu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §15 Regulaminu.

            6.       Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

            7.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2021 r.